Nawigacja

Ogłoszenia

INFORMACJE O REFORMIE EDUKACJI

http://reformaedukacji.men.gov.pl

http://www.ko.rzeszow.pl/kategoria.php?idg=59

 

 

 

 

 

 

 

BOSIKO WIELOFUNKCYJNE

REGULAMIN BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO

Regulamin

korzystania z boiska wielofunkcyjnego

przy Zespole Szkół w Jasionowie

 

I. Postanowienia ogólne:

 1. Regulamin określa zasady korzystania z boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół w Jasionowie, sankcje za nieprzestrzeganie niniejszego regulaminu oraz sprawy istotne dla bezpiecznego korzystania z boiska i jego trwałości.
 2. Boisko wielofunkcyjne jest obiektem ogólnodostępnym, stanowiącym własność Gminy Haczów.
 3. Zarządcą obiektu jest Dyrektor Zespołu Szkół w Jasionowie.
 4. Przedstawicielem Zarządcy jest Pracownik szkoły, któremu powierzono opiekę nad obiektem.
 5. Boisko wielofunkcyjne jest obiektem wykorzystywanym do prowadzenia m.in. zajęć lekcyjnych, pozalekcyjnych, szkolnych, międzyszkolnych i środowiskowych, zawodów, rozgrywek sportowych dla dzieci, młodzieży i społeczności lokalnej.
 6. Boisko przeznaczone jest do uprawiania piłki koszykowej, piłki siatkowej, piłki ręcznej, tenisa ziemnego.
 7. Boisko jest monitorowane przez 24 godziny na dobę w celu zapewnienia właściwego korzystania z obiektu.
 8. Boisko pozostaje do dyspozycji szkoły od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 16:00 przez cały okres trwania roku szkolnego oraz w inne dni i godziny, jeśli zaistnieje taka potrzeba.
 9. Obiekt jest dostępny dla uczniów Zespołu Szkół w czasie trwania zajęć lekcyjnych do godziny 16:00 wyłącznie w obecności nauczyciela. Uczniowie nie mogą przebywać na boisku bez opiekuna.  Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe bez nadzoru nauczyciela / opiekuna.
 10. W czasie ferii letnich boisko jest udostępniane :

·         od poniedziałku do piątku  od 14:00 do 20:00

·         w soboty od 9:00 do 15:00

 1. Pierwszeństwo w korzystaniu z boiska po godzinie 16:00 w trakcie roku szkolnego mają zorganizowane grupy Szkolnego Koła Sportowego (SKS-u) pod opieką  nauczyciela wychowania fizycznego.
 2. Po zajęciach dzieci i młodzież  mogą korzystać z boiska, pod warunkiem, że użytkują obiekt zgodnie z regulaminem, jego sportowym przeznaczeniem tzn. stosując się do instrukcji wykorzystywania poszczególnych urządzeń oraz stanowią zorganizowaną drużynę do gry, pozostającą pod opieką osoby pełnoletniej.
 3. Dopuszcza się możliwość korzystania z boiska przez innych użytkowników, pod warunkiem akceptacji i stosowania zasad określonych w niniejszym regulaminie.
 4. Osoby korzystające z obiektu mogą korzystać z pomieszczeń socjalnych w szkole (szatnia, toaleta) pod warunkiem pozostawienia w tych pomieszczeniach idealnego porządku.
 5. Boisko będzie udostępniane dla innych użytkowników wg opracowanych harmonogramów.
 6. Istnieje możliwość rezerwacji boiska. Rezerwacji należy dokonywać u przedstawiciela zarządcy boiska (minimalna ilość - 8 osób).
 7. Nie przewiduje się wypożyczania sprzętu innego poza tym, w który boisko jest wyposażone na stałe.
 8. Korzystający z obiektu są zobowiązani do przestrzegania regulaminu oraz uwag pracowników Szkoły.
 9. W sytuacji niekorzystnych warunków atmosferycznych boisko nie będzie udostępniane.
 10. Zastrzega się możliwość wyłączenia boiska z użytkowania w przypadku konieczności konserwacji.

II. Zasady korzystania z boiska wielofunkcyjnego:

 1. Korzystanie z boiska jest bezpłatne.
 2. Wejście na boisko jest możliwe po uprzedniej rezerwacji u osoby odpowiedzialnej za boisko lub na bieżąco po uzgodnieniu z w/w osobą, w przypadku wolnego pola gry.
 3. Osoba odpowiedzialna za boisko prowadzi rejestr wykorzystania obiektu.
 4. Korzystający z boiska zobowiązani są do używania odpowiednich strojów sportowych oraz obuwia sportowego o płaskiej podeszwie.
 5. Zabrania się używania obuwia piłkarskiego z korkami metalowymi, plastikowymi itp.
 6. W celu zapewnienia bezpiecznego korzystania z boiska wielofunkcyjnego zabrania się:

·         wspinania się na ogrodzenia i urządzenia sportowe,

·         przestawiania bramek i wyciągania mocowań urządzeń sportowych,

·         niszczenia, dewastowania urządzeń sportowych oraz ogrodzeń,

·         korzystania z uszkodzonych lub niestabilnych urządzeń sportowych,

·         zakłócania porządku i używania słów wulgarnych,

·         palenia ognisk oraz wnoszenia materiałów pirotechnicznych i szkodliwych substancji chemicznych,

·         wprowadzania zwierząt,

·         wjeżdżania rowerami, motorowerami, motocyklami, rolkami, deskorolkami  i innym sprzętem mogącym spowodować uszkodzenie nawierzchni,

·         palenia papierosów, spożywania napojów alkoholowych, środków odurzających lub innych podobnie działających substancji, żucia gumy,

·         wstępu osobom pod wpływem alkoholu, środków odurzających i psychotropowych lub innych podobnie działających substancji,

·         wprowadzania i użytkowania innego sprzętu niż zgodny z przeznaczeniem boiska,

·         korzystania z boiska po zmroku,

·         załatwiania potrzeb fizjologicznych w miejscach do tego nie przeznaczonych,

·         korzystania z boiska bez zgody przedstawiciela zarządcy boiska,

·         śmiecenia, wnoszenia opakowań szklanych i metalowych,

·         wnoszenia materiałów pirotechnicznych i ognia otwartego.

 1. Nie przewiduje się wypożyczania sprzętu innego poza tym, w który boisko jest wyposażone na stałe.
 2. Korzystający z boiska powinien sprawdzić stan techniczny  boiska i urządzeń, z których będzie korzystał. W przypadku zauważenia usterek zobowiązany jest zgłosić ten fakt Dyrektorowi Szkoły.
 3. Parkowanie samochodów użytkowników boiska odbywa się poza terenem szkoły.

III. Zarządca boiska nie ponosi odpowiedzialności za:

 1. Wypadki powstałe w trakcie korzystania z obiektu.
 2. Rzeczy pozostawione na terenie boiska wielofunkcyjnego.

IV. Postanowienia końcowe:

 1. Użytkownicy korzystają z boiska na własną odpowiedzialność.
 2. Za zniszczenia wynikające z nienależytego użytkowania boiska i urządzeń sportowych znajdujących się na terenie obiektu w godzinach rezerwacji odpowiedzialność finansową oraz materialną ponosi osoba, która dokonała rezerwacji boiska, a w przypadku osób niepełnoletnich prawny opiekun. Powyższe nie wyklucza dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych określonych w Kodeksie Cywilnym.
 3. Korzystający z obiektu są zobowiązani do bezwzględnego przestrzegania regulaminu, przepisów p. poż. i bhp, a także poleceń wydanych przez pracownika Szkoły oraz zachowanie porządku, czystości i estetyki na terenie całego obiektu i w jego bezpośrednim otoczeniu.
 4. Osoby naruszające zasady bezpieczeństwa i porządku na boisku będą pociągnięte do odpowiedzialności karno-administracyjnej.
 5. Wykaz telefonów alarmowych:

tel. alarmowy – 112,   Policja – 997,  Straż Pożarna – 998,  Pogotowie Ratunkowe – 999

Zespół Szkół  w Jasionowie – 13 4393700

Przedstawiciel  Zarządcy – 506 593 607

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa w Jasionowie
  36-211 Jasionów 195

 • 134393700

Galeria zdjęć