Nawigacja

Ogłoszenia

INFORMACJE O REFORMIE EDUKACJI

http://reformaedukacji.men.gov.pl

http://www.ko.rzeszow.pl/kategoria.php?idg=59

 

 

 

 

 

 

 

Zasady rekrutacji

Oddział przedszkolny

Regulamin rekrutacji do oddziału przedszkolnego

w Zespole Szkół w Jasionowie

 

Podstawa prawna: art. 6 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014 r., poz. 7)

 §1

Do oddziału przedszkolnego w pierwszej kolejności przyjmuje się dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły ze szczególnym uwzględnieniem dzieci pięcioletnich i sześcioletnich realizujących roczny obowiązek przygotowania przedszkolnego.

 §2

Rodzice dzieci kolejny rok kontynuujących uczęszczanie do oddziału przedszkolnego składają dyrektorowi deklarację o kontynuacji w terminie 7 dni przed rozpoczęciem rekrutacji.

 §3

1. Pierwszy etap rekrutacyjny.

Jeśli liczba kandydatów spełniających warunek  zamieszkania w obwodzie szkoły przewyższa liczbę wolnych miejsc w oddziale przedszkolnym, bierze się pod uwagę łącznie następujące kryteria:

1)   wielodzietność rodziny kandydata;

2)   niepełnosprawność kandydata;

3)   niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

4)   niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

5)   niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

6)   samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;

7)   objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Kryteria te mają jednakową wartość.

W związku z powyższymi kryteriami obowiązują definicje:

§  kandydata, który oznacza dziecko podlegające rekrutacji,

§  wielodzietności rodziny, która oznacza rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci,

§  samotnego wychowywania dziecka, które oznacza wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem.

2. Drugi etap rekrutacyjny.

    W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dane przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria:

Kryterium

Liczba punktów

Praca rodzica samotnie wychowującego dziecko

5

Praca obojga rodziców

3

Uczęszczanie starszego rodzeństwa kandydata w roku szkolnym 2014/2015 do przedszkola lub szkoły, do którego złożony został wniosek

2

Dziecko urodzone w 2010r.

1

 

§4

Przyjęcia dzieci spoza Gminy Haczów

1.    Dzieci zamieszkałe poza Gminą Haczów mogą być przyjęte do publicznego przedszkola na terenie tej gminy, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami .

2.    W przypadku większej liczby kandydatów zamieszkałych poza Gminą Haczów przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne zgodnie z powyższymi zasadami.

 §5

Postępowanie uzupełniające

Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor przedszkola przeprowadza postępowanie uzupełniające, które kończy się do 31 sierpnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, na który przeprowadza się rekrutację. Postępowanie uzupełniające przeprowadza się na zasadach opisanych wyżej.

 §6

Przebieg postępowania rekrutacyjnego

1.    Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora Zespołu Szkół. Dyrektor wyznacza jej przewodniczącego.

2.    Komisja rekrutacyjna przyjmuje dziecko do oddziału przedszkolnego, jeżeli w wyniku postępowania rekrutacyjnego dziecko zostało zakwalifikowane a rodzic złożył wymagane dokumenty.

3.    Do zadań komisji rekrutacyjnej należy w szczególności:

1)   weryfikacja złożonych wniosków i dokumentów,

2)   ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych (imiona i nazwiska dzieci przyjętych i dzieci nieprzyjętych lub informacja o liczbie wolnych miejsc),

3)   sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego.

4.    Wymienione listy zawierają imiona i nazwiska dzieci uszeregowane w kolejności alfabetycznej. Listy te podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w widocznym miejscu w budynku Zespołu Szkół w Jasionowie.

 §7

Procedura odwoławcza

1.    W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do oddziału przedszkolnego.

2.    Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata z wnioskiem. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.

3.    W terminie 7 dni od otrzymania uzasadnienia, rodzic kandydata może wnieść do dyrektora Zespołu Szkół w Jasionowie odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

4.    Dyrektor rozpatruje odwołanie w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora służy skarga do sądu administracyjnego.

 §8

Dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów

1.    Do wniosku dołącza się dokumenty:

1)   oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata,

2)   orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.),

3)   prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację  lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem,

4)   dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2013 r. poz. 135, z 2012 r. poz. 1519 oraz z 2013 r. poz 154 i 866),

5)   zaświadczenie o zatrudnieniu.

2.    Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli o treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

3.    Dokumenty składa się w oryginale lub w postaci kopii poświadczanej za zgodność z oryginałem przez rodzica dziecka.

4.    Wnioski o przyjęcie do oddziału przedszkolnego oraz wzory dokumentów są do pobrania na stronie internetowej placówki oraz w szkole.

 §9

Harmonogram rekrutacji w roku szkolnym 2014/15

1.      3 marca 2014 r. – 10 marca 2014 r. – przyjmowanie deklaracji

2.      11 marca 2014 r. – 31 marca 2014 r. - przyjmowanie  wniosków wraz z dokumentami w szkole.

3.      1 kwietnia 2014 r. – 11 kwietnia 2014 r. – postępowanie rekrutacyjne.

4.      14 kwietnia 2014 r.  – podanie do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych.

 

 

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa w Jasionowie
    36-211 Jasionów 195

  • 134393700

Galeria zdjęć