• Oddział przedszkolny

    • Zarządzenie nr 8/2018

     Wójta Gminy Haczów

     z dnia 26 stycznia 2018r.

      

      

     w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, na rok szkolny 2018/2019 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Haczów.

      

     Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) oraz art. 154 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 29 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.)

      

     zarządzam, co następuje:

     § 1

     Ustala się terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, na rok szkolny 2018/2019 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Haczów, zgodnie z załącznikiem nr 1 do Zarządzenia.

      

     §2

     Ustala się terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, na rok szkolny 2018/2019 do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Haczów, zgodnie                         z załącznikiem nr 2 do Zarządzenia.

      

     §3

     Wykonanie Zarządzenia powierza się dyrektorom szkół podstawowych i przedszkola samorządowego, dla których organem prowadzącym jest Gmina Haczów.

      

      

     §4

     Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     Załącznik Nr 1

                                                                                                   do Zarządzenia Nr 8/2018r.

                                                                                                   Wójta Gminy Haczów

                                                                                                   z dnia 26 stycznia 2018r.

      

     Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, na rok szkolny 2018/2019 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Haczów

      

     Lp.

     Rodzaj czynności

     Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

     Termin w postępowaniu uzupełniającym

     1.

     Złożenie deklaracji o kontynuowaniu przez dziecko wychowania przedszkolnego                     w kolejnym roku szkolnym

     do 21 II

     ---

     2.

     Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego wraz                           z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postepowaniu rekrutacyjnym 

     22 II – 28 II

      

     18 IV – 23 IV

     3.

     Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola                            i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności,  o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy Prawo oświatowe

     01 III – 14 III

     24 IV – 30 IV

     4.

     Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

     15 III

     7 V

     5.

     Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli zapisu w postaci pisemnego oświadczenia

     16 III  – 20 III

     8 V – 11 V

     6.

     Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

     21 III

     14 V

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     Dokumenty w sprawach postępowania rekrutacyjnego przyjmowane będą w placówkach oświatowych w dniach roboczych w w/w terminach w godz. od 800 do 1430 .

      

      

      

      

      

     Załącznik Nr 2

                                                                                                   do Zarządzenia Nr 8/2018r.

                                                                                                   Wójta Gminy Haczów

                                                                                                   z dnia 26 stycznia 2018r.

      

     Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, na rok szkolny 2018/2019 do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Haczów.

      

     Lp.

     Rodzaj czynności

     Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

     Termin w postępowaniu uzupełniającym

     1.

     Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

     22 II – 28 II

      

     18 IV – 23 IV

     2.

     Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej                      i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy Prawo oświatowe

      1 III – 14 III

     24 IV – 30 IV

     3.

     Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

     15 III

     7 V

     4.

     Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli zapisu w postaci pisemnego oświadczenia

     16 III – 20 III

     8 V – 11 V

     5.

     Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

     21 III

     14 V

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     Dokumenty w sprawach postępowania rekrutacyjnego przyjmowane będą w placówkach oświatowych w dniach roboczych w w/w terminach w godz. od 800 do 1430 .

      

      

     Zasady rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
     w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Haczów na rok szkolny 2018/2019

     Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat.  Wychowanie przedszkolne jest realizowane w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych.

     Dzieci sześcioletnie (urodzone w 2012 roku) obowiązane są odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej. Obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat.

      

     Dzieci z odroczonym obowiązkiem szkolnym kontynuują przygotowanie przedszkolne
     w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej.

      

     Dzieci pięcioletnie (urodzone w 2013 r.), dzieci czteroletnie (urodzone w 2014 r.) oraz
     dzieci trzyletnie (urodzone w 2015 r.) mają ustawowe prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego. W sytuacji nieprzyjęcia dziecka w postępowaniu rekrutacyjnym do żadnego z przedszkoli wskazanych we wniosku, Wójt Gminy, wskaże rodzicom inne przedszkole lub oddział przedszkolny w szkole podstawowej, który przyjmie dziecko.

      

     Zasady prowadzenia postępowania rekrutacyjnego do samorządowych przedszkoli
     i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2018/2019 zostały przygotowane w oparciu o zapisy ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.  Prawo oświatowe
     (Dz. U. z 2017 r. poz. 59).

     1. Informacje ogólne
     • W postępowaniu rekrutacyjnym biorą udział zamieszkałe na terenie Gminy Haczów:
     • dzieci 3-4-5-6 letnie (urodzone w latach 2015-2012)

     oraz

     • dzieci, którym odroczono obowiązek szkolny.
     • Rodzice/prawni opiekunowie dzieci zamieszkałych poza Gminą Haczów mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka w postępowaniu uzupełniającym, jeżeli przedszkole/szkoła będzie dysponowała wolnymi miejscami.
     • Rodzice/prawni opiekunowie dzieci urodzonych w 2016r. mogą ubiegać się
      o przyjęcie do przedszkola dopiero po ukończeniu przez dziecko 2,5 lat.
     • Postępowanie rekrutacyjne prowadzi komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora przedszkola/szkoły podstawowej.
     • Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest w terminach określonych
      w
      Zarządzeniu Wójta Gminy
      .
     • Przydział dzieci do właściwych oddziałów nastąpi po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego.
     1. Kontynuacja wychowania przedszkolnego przez dzieci uczęszczające do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w bieżącym roku szkolnym (2017/2018)

     W terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego rodzice/prawni opiekunowie dzieci, które obecnie uczęszczają do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych składają deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2018/2019 w przedszkolu/szkole,
     do której uczęszcza dziecko
     .

     1. Prowadzenie postępowania rekrutacyjnego
     • Postępowanie rekrutacyjne na wolne miejsca prowadzi się na wniosek rodziców/prawnych opiekunów dziecka, dostępny w danym przedszkolu/oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej.
     • Wniosek może być złożony do nie więcej niż trzech przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.
     • We wniosku o przyjęcie rodzice/prawni opiekunowie wskazują wybrane przedszkola/szkoły według swoich preferencji w porządku od najbardziej do najmniej preferowanej. Przedszkole/szkoła wskazana na pierwszej pozycji we wniosku                          o przyjęcie  nazywana jest przedszkolem/szkołą pierwszego wyboru.
     • Podpisy obojga rodziców/prawnych opiekunów dziecka na wniosku są potwierdzeniem zgodności informacji zawartych we wniosku ze stanem faktycznym.
     • Do wniosku o przyjęcie należy dołączyć dokumenty/oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów.
     • Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia” (art. 150 ust. 6 ustawy Prawo oświatowe). 
     • Wniosek o przyjęcie dziecka rozpatruje komisja rekrutacyjna w każdym przedszkolu/szkole wskazanej we wniosku.
     • Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może:
      • żądać od rodziców/prawnych opiekunów przedstawienia dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach (przewodniczący wyznacza termin przedstawienia dokumentów),
      • zwrócić się do wójta gminy, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania dziecka, o potwierdzenie okoliczności zawartych w oświadczeniach.

     W tym celu wójt gminy:

      • korzysta z informacji, do których ma dostęp z urzędu,
      • może wystąpić do instytucji publicznych o udzielenie informacji,
      • może zlecić przeprowadzenie wywiadu, aby zweryfikować oświadczenie
       o samotnym wychowywaniu dziecka (do wywiadu stosuje się przepisy dotyczące rodzinnego wywiadu środowiskowego przeprowadzanego w celu ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie
       z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci – Dz. U.
       z 2017 r. poz. 1851 z późn. zm.)

     O wynikach weryfikacji oświadczeń wójt informuje przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.

     • W przypadku braku potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniu, komisja rekrutacyjna, rozpatrując wniosek, nie uwzględnia kryterium, którego spełnianie nie zostało potwierdzone.
     • Na podstawie spełnianych przez kandydata kryteriów kwalifikacyjnych komisja ustala kolejność przyjęć:
      • w przypadku liczby kandydatów większej niż liczba wolnych miejsc na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie kryteria określone w art. 131 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe, tzw. kryteria ustawowe,
      • w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po jego zakończeniu przedszkole/szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie brane są pod uwagę kryteria określone w uchwale nr XXVIII/172/2017
       Rady Gminy Haczów z dnia 24 lutego 2017r
       ., tzw. kryteria samorządowe.
     • Wyniki postępowania rekrutacyjnego komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości w formie listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
      do przyjęcia.
     • Rodzice/prawni opiekunowie dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia składają pisemne potwierdzenie woli zapisu do przedszkola/szkoły, do której dziecko zostało zakwalifikowane.
     • Komisja rekrutacyjna przyjmuje dziecko do przedszkola/szkoły, jeżeli zostało zakwalifikowane do przyjęcia i rodzice potwierdzili wolę zapisu i podaje
      do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych
      do przedszkola/szkoły.
     • Rodzice/prawni opiekunowie dzieci, które nie zostały przyjęte, mogą:
      • wnioskować do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola w terminie 7 dni od dnia podania
       do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych,
      • wnieść do dyrektora przedszkola/szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia,

     Na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola/szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.

      

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa w Jasionowie
   • zsjasionow@op.pl
   • 134393700
   • 36-211 Jasionów 195
 • Galeria zdjęć

  • Sprawmy radość Stasiowi - kartki urodzinowe
  • Akademia bożonarodzeniowa
  • Stroiki bożonarodzeniowe
  • „Nadchodzące święta każdy zapamięta”
  • I miejsce Oliwii na Ogólnopolskim Konkursie w Krakowie!
  • MIKOŁAJKI
  • Wyjazd na lodowisko do Krosna
  • 100 ROCZNICA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI W JASIONOWIE
  • Andrzejkowe szaleństwa
  • 100 Lat Niepodległej
  • "W bajkowej krainie"
  • KONKURS PIOSENKI PATRIOTYCZNEJ WE WZDOWIE