• ORDYNACJA WYBORCZA

    • ORDYNACJA WYBORCZA  DO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
     W SZKOLE PODSTAWOWEJ W JASIONOWIE

      

     „CZAS WZIĄĆ SPRAWY W SWOJE RĘCE”

      

      

     Opracowano na podstawie:

     1. Statutu Szkoły.

     2. Regulaminu Samorządu Uczniowskiego

      

     ROZDZIAŁ I

     PRZEPISY OGÓLNE

      

     1. W wyborach do Samorządu Uczniowskiego (zwanego dalej SU) biorą udział wszyscy uczniowie gimnazjum oraz uczniowie klas IV – VII szkoły podstawowej.
     2.  Wybory opierają się na zasadach demokratycznych, czyli są:
     • równe (każdy uczeń dysponuje jednym głosem),  
     • tajne ( lokal wyborczy zapewnia anonimowość głosującym, a karty do głosowania nie są podpisywane),
     • bezpośrednie (każdy uczeń osobiście bierze udział w wyborach),
     • większościowe ( wybrany zostaje kandydat, który osiągnął największą liczbę głosów),
     • powszechne ( prawo do głosowania ma każdy uczeń Szkoły Podstawowej w Jasionowie z klas IV – VII SP i II – III Gim. , jeśli nie jest zawieszony w prawach ucznia).
     1. Wybory ogłasza się do 15 września, a przeprowadza do 15 października.

      

      

     ROZDZIAŁ II

     ZARZĄDZANIE WYBORÓW

      

     1. W drugim tygodniu września powołuje się komisję wyborczą w składzie:
     • przewodniczący; opiekun SU,
     •  członkowie; jeden przedstawiciel każdej klasy.
     1. Członkowie komisji nie mogą kandydować w wyborach.
     2. Zadania komisji wyborczej:
     • rejestrowanie kandydatów,
     • ogłoszenie daty wyborów i przedstawienie listy kandydatów,
     • umożliwienie przedstawienia przez kandydatów programów wyborczych na spotkaniach z poszczególnymi klasami oraz na tablicy informacyjnej SU,
     •  przygotowanie spisu wyborców,
     • wydrukowanie i opieczętowanie kart do głosowania,
     • czuwanie nad przebiegiem kampanii wyborczej,
     •  rozpatrywanie skarg, kwestii spornych dotyczących wyborów,
     •  przygotowanie lokalu wyborczego,
     • przeprowadzenie głosowania,
     • ustalenie wyników wyborów i podanie ich do publicznej wiadomości,
     • przygotowanie protokołu z przebiegu wyborów.

      

     ROZDZIAŁ III

      SPIS WYBORCÓW

      

     1. Uczniów, którym przysługuje prawo wybierania, wpisuje się do spisu wyborców tylko raz.
     2. Spis sporządza komisja wyborcza,  przed datą wyborów i przekazuje go przewodniczącemu komisji.
     3. Spis sporządza się w jednym egzemplarzu, z podziałem na klasy i w kolejności alfabetycznej.
     4. Każda lista spisu zawiera tytuł ( nazwę wyborów), datę oraz klasę.
     5.  Wzór spisu wyborców znajduje się w załączniku nr 1 powyższej ordynacji.

      

      

     ROZDZIAŁ IV

     PRZEBIEG GŁOSOWANIA

      

     1. Głosowanie odbywa się w miejscu i czasie ( godzinach) określonych przez komisję wyborczą, która podaje tę informację wszystkim uczniom do wiadomości.
     2. W lokalu wyborczym wydziela się miejsca zapewniające tajność głosownia.
     3. Przed rozpoczęciem głosowania komisja wyborcza sprawdza, czy urna jest pusta, po czym zamyka ją
      i opieczętowuje pieczęcią szkoły oraz ustala liczbę otrzymanych kart do głosowania.
     4.  Od chwili opieczętowania aż do zakończenia głosowania nie wolno otwierać urny.
     5. Od chwili rozpoczęcia głosowania aż do jego do jego zakończenia powinno być obecnych, co najmniej trzech członków komisji wyborczej, w tym przewodniczący.
     6. Wyborca potwierdza otrzymanie karty własnym podpisem w rubryce spisu na to przeznaczonej.
     7. Komisja wydaje karty opatrzone pieczęcią szkoły.
     8. Po otrzymaniu karty do głosowania wyborca udaje się do miejsca zapewniającego tajność głosowania, znajdującego się w lokalu wyborczym.
     9. Kartę do głosowania wyborca wrzuca do urny.
     10. W dniu wyborów agitacja wyborcza jest zabroniona.
     11. Przewodniczący komisji wyborczej odpowiada za utrzymanie porządku i spokoju w czasie głosowania. Ma prawo żądać opuszczenia lokalu wyborczego przez osoby zakłócające porządek i spokój.

      

     ROZDZIAŁ V

     USTALENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA.

      

     1. Niezwłocznie po zakończeniu głosowania komisja wyborcza ustala wyniki głosowania.
     2. Komisja ustala, na podstawie aktualnego spisu wyborców, liczbę osób uprawnionych do głosowania oraz liczbę wyborców, którym wydano karty do głosowania.
     3. Komisja ustala liczbę niewykorzystanych kart do głosowania, które komisyjnie są niszczone.
     4. Przewodniczący komisji w obecności jej członków otwiera urnę wyborczą, po czym komisja liczy znajdujące się w niej karty do głosowania.
     5. Kart do głosowania przedartych nie bierze się pod uwagę przy obliczeniach.
     6. Jeżeli liczba kart do głosowania wyjętych z urny jest mniejsza lub większa od liczby wydanych kart, komisja podaje w protokole przypuszczalną przyczynę tej niezgodności.
     7. Komisja wyborcza ustala, na podstawie ważnych kart do głosowania, liczbę głosów nieważnych oraz liczbę głosów ważnych.
     8. Komisja sporządza w dwóch egzemplarzach protokół głosowania.
     9.  W protokole głosowania wymienia się liczby:
     • osób uprawnionych do głosowania,
     •  wdanych kart do głosowania,
     • oddanych kart do głosowania,
     •  głosów nieważnych z podaniem przyczyn nieważności,
     •  głosów ważnie oddanych na poszczególnych kandydatów.
     1. W protokole podaje się czas rozpoczęcia i zakończenia głosowania oraz istotne okoliczności związane
      z przebiegiem głosowania.
     2. Protokół podpisują wszyscy członkowie komisji.
     3. Protokół opatruje się pieczęcią szkoły.
     4. Niezwłocznie po sporządzeniu protokołu, członkowie komisji podają do wiadomości wyniki głosowania poprzez wywieszenie ich na tablicy ogłoszeń SU, drugi egzemplarz przechowuje opiekun Samorządu Szkolnego.
     5. Wzór protokołu wyborczego znajduje się w załączniku nr 2 tego dokumentu.

      

      

     ROZDZIAŁ VI

     PROTESTY WYBORCZE.

      

     1. W ciągu 7 dni od dnia wyborów można wnieść protest przeciwko ważności wyborów.
     2. Prawo wniesienia protestu przysługuje wyborcom, którzy umieszczeni byli w aktualnym spisie wyborców.
     3.  Protest wnosi się na piśmie do dyrektora szkoły.
     4. Wnoszący protest powinien sformułować w nim zarzuty oraz przedstawić lub wskazać dowody, na których opiera swoje zarzuty.
     5. Dyrektor szkoły w porozumieniu z Radą Pedagogiczną, SU w ciągu 10 dni od złożenia protestu rozstrzyga
      o ważności lub nieważności wyborów.
     6. Decyzja dyrektora szkoły jest ostateczna.
     7. W razie orzeczenia o nieważności wyborów, ponowne wybory przeprowadza się przy odpowiednim zastosowaniu przepisów niniejszej ustawy.
     8. Wybory ponowne przeprowadza ta sama komisja wyborcza na podstawie tych samych spisów wyborców, w ciągu 7 dni od decyzji dyrektora szkoły.
     9. Wyniki wyborów ponownych podaje się w sposób określony w niniejszej ustawie.

      

      

     ROZDZIAŁ VII

     KAMPANIA WYBORCZA

      

     1. Kampania wyborcza rozpoczyna się z chwilą zarejestrowania kandydata, nie później niż 5 dni od ogłoszenia wyborów i ulega zakończeniu na 24 godziny przed dniem wyborów.
     2. Od zakończenia kampanii wyborczej, aż do zakończenia głosowania ( cisza wyborcza) zabronione jest rozdawanie ulotek, jak też prowadzenie w inny sposób agitacji na rzecz kandydatów.
     3. W wyborach ponownych kampanii wyborczej nie prowadzi się.
     4. Każdy wyborca może agitować na rzecz kandydatów.
     5. W okresie ciszy wyborczej zabrania się podawania w szkole wyników przedwyborczych badań ( sondaży).
     6.  Materiały wyborcze muszą zawierać oznaczenie, od kogo pochodzą i podlegają ochronie.
     7. Komitet wyborczy zapewnia miejsce na powieszenie plakatów, umożliwia zamieszczenie informacji na stronie internetowej szkoły.
     8. Plakaty, hasła wyborcze powieszone w celu prowadzenia kampanii wyborczej, kandydaci zobowiązani są usunąć na dzień przed wyborami.
     9. Jeżeli kandydaci nie usuną reklam wyborczych, poniosą konsekwencje wynikające ze Statutu.
     10. Jeżeli materiały wyborcze zawierają informacje nieprawdziwe, kandydat lub wyborca ma prawo wnieść wniosek do przewodniczącego komisji wyborczej o wydanie orzeczenia:
     • zakazu rozpowszechniania takich informacji,
     •  przepadku materiałów zawierających takie informacje,
     •  nakazania sprostowania takich informacji,
     • nakazaniu przeproszenia osoby, której dobra osobiste zostały naruszone.

      

      

     ROZDZIAŁ VIII

     WYMAGANIA OD KANDYDATA NA PRZEWODNICZĄCEGO SZKOŁY.

      

     1. Kandydatem może być każdy uczeń klas IV-VII SP i II-III Gim.
     2. Kandydat powinien być:
     • koleżeński,
     •  kreatywny,
     •  komunikatywny,
     •  o wysokiej kulturze osobistej,
     •  dobrym organizatorem,
     •  odpowiedzialny i słowny,
     •  posiadający wiele realnych pomysłów,
     •  konsekwentny,
     •  stanowiący wzór ( przykład) dla innych,
     •  niekonfliktowy,
     •  cieszący się zaufaniem rówieśników i pracowników szkoły.
     1. Jeżeli kandydat spełnia powyższe warunki może zgłosić się do komisji wyborczej w celu zarejestrowania swojej kandydatury.
     2. Kandydat ma obowiązek dołączyć pisemne oświadczenie o wyrażeniu zgody na kandydowanie w danych wyborach.
     3.  Z chwilą zarejestrowania, kandydat może rozpocząć kampanię wyborczą.
     4. Komisja wyborcza ma obowiązek wydrukowania listy kandydatów i umieszczenia ich na terenie szkoły.
     5. Kandydat ma obowiązek zapoznać uczniów z programem wyborczym.
     6. Wzór listy kandydata umieszczony jest w załączniku nr 4.
     7. Wzór protokołu rejestracji kandydatów umieszczony jest w załączniku nr 5.
     8. Wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody na kandydowanie w wyborach umieszczony jest w załączniku nr 6.

      

      ROZDZIAŁ IX

      KARTY DO GŁOSOWANIA I WARUNKI WAŻNOŚCI GŁOSÓW

      

     1. Komisja wyborcza drukuje karty do głosowania.
     2. Na karcie do głosowania umieszcza się:
     • zwięzłą informację o sposobie głosowania,
     •  stempel szkoły,
     •  alfabetyczny spis kandydatów, przy każdym nazwisku z lewej strony znajduje się kwadrat, w którym uczeń stawia „ x” przy wybranym kandydacie,
     •  wszystkie nazwiska i imiona kandydatów drukuje się jednakową czcionką.
     1. Wzór karty do głosowania znajduje się w załączniku nr 7 powyższego dokumentu.
     2.  Wyborca głosuje tylko na jednego kandydata, stawiając znak „x” w kratce z lewej strony obok nazwiska.
     3. Głos uznaje się za nieważny, gdy postawiono więcej znaków „x” lub nie postawiono powyższego znaku.
     4. Dopisanie na karcie do głosowania dodatkowych nazwisk lub nazw albo poczynienie innych dopisków  wpływa na nieważność głosu.
     5. Uczeń z najwyższą ilością głosów pełni funkcję przewodniczącego. Pozostali kandydaci są członkami SU i mogą pełnić funkcję I i II zastępcy, sekretarza, skarbnika.
     6. W przypadku uzyskania przez kilku kandydatów równej, najwyższej ilości głosów, komisja wyborcza ogłasza II turę wyborów, które będą przeprowadzone zgodnie z uchwałą, w ciągu 7 dni.
     7. Jeżeli do komitetu wyborczego wpłynie zgłoszenie tylko jednego kandydata, komisja wyborcza po zasięgnięciu opinii Dyrektora Szkoły, Rady Pedagogicznej może przekazać pełnienie funkcji przewodniczącego szkoły bez przeprowadzenia wyborów.
     8. Kadencja przewodniczącego trwa do końca roku szkolnego.

      

     ROZDZIAŁ X

     WYGAŚNIĘCIE MANDATU. PRZEPISY KARNE.

      

     1. W szczególnych przypadkach, gdy przewodniczący w czasie roku szkolnego zmieni szkołę, nie będzie wywiązywał się z obowiązków, w sposób rażący naruszy przepisy Statutu Szkoły, na wniosek Rady Pedagogicznej, SU może być zawieszony lub odwołany z pełnienia funkcji. Jego funkcje przejmuje I zastępca, 
      w razie konieczności II zastępca.
     2. Karze wynikającej ze Statutu Szkoły podlegają osoby, które:
     • niszczą plakaty wyborcze,
     •  szkalują kandydatów,
     •  prowadzą agitację wyborczą w czasie ciszy wyborczej,
     •  stosując groźbę, podstęp lub jakąkolwiek formę nacisku na wyborców,
     • zakłócają przebieg wyborów,
     • przeszkadzają w prowadzeniu kampanii wyborczej.

      

      

     Rozdział XI

     Pozostali członkowie SU

      

     1. W skład Samorządu Uczniowskiego automatycznie wchodzą wybrani w poszczególnych klasach przewodniczący i ich zastępcy. Na pierwszym, zwołanym przez nowo wybranego przewodniczącego do końca października zebraniu konstytuuje się Zarząd Samorządu Uczniowskiego w skład którego wchodzą:
     • przewodniczący,
     • I zastępca przewodniczącego,
     • II zastępca przewodniczącego,
     • skarbnik,
     • sekretarz,
     • siedmiu członków.

      

     WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW

      

      

      Załącznik nr 1 – Wzór spisu wyborców

      

     Lista uczniów kl. .......... uprawnionych do głosowania w dniu ............................... na Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej w Jasionowie.

      

      

     Lp.

     Nazwisko i imię

     Podpis

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     Załącznik nr 2 – Wzór protokołu wyborczego

      

     Protokół wyborów na Przewodniczącego Szkoły Podstawowej w Jasionowie z dnia .......................... r.

     1. Liczba uczniów uprawnionych do głosowania –
     2. Liczba wydanych kart do głosowania-............
     3. Liczba oddanych kart- ….........
     4. Liczba głosów ważnych- …...........
     5. Liczba głosów nieważnych- ….........
     6. Wyniki głosowania :

     1.

     2.

     3.

     1. Frekwencja wyborcza : ….........
     2. Uwagi:

      

      Załącznik nr 3 – Wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody na kandydowanie.

      

     Jasionów, dnia ………………….. r.

     Ja, ………………………………………………………………………………….. ( imię i nazwisko) uczeń klasy ……………
     Szkoły Podstawowj w Jasionowie wyrażam zgodę na kandydowanie w wyborach do Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym ………………………..r.

     Oświadczam, że znam ordynację wyborczą do SU w Szkole Podstawowej w Jasionowie. Zobowiązuję się przestrzegać powyższych przepisów.

      Podpis kandydat

      

     Załącznik nr 5 - Wzór listy kandydatów

      

     Protokół rejestracji kandydatów uczestniczących w wyborach do Samorządu Uczniowskiego

     w Szkole Podstawowej  w Jasionowie w dniu ………………….r.

     Data i godz. zgłoszenia kandydata: .........................

     Nazwisko i imię kandydata: ...................................

     Klasa: .....................................................................

     Data urodzenia: ....................................................

     Podpis: .................................................................

     Podpisy członków komisji:

      

     Złącznik nr 6 – Wzór karty do głosowania

      

     Karta do głosowania w wyborach na

     Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego w Szkole Podstawowej  w Jasionowie w dniu ..................... r.

     Kandydaci na przewodniczącego

     1. .......................................................................                             
     2. Nazwisko i imię)                     
     3. .......................................................................                                     
     4.            Nazwisko i imię)                     

     Informacja: głosować można tylko na jedną osobę wstawiając znak X w kratce po prawej stronie obok nazwiska! Głos jest ważny, jeśli w kratce obok jednego wybranego nazwiska zostanie wstawiony znak X, głos jest nieważny, jeśli jest więcej niż jeden znak X lub nie ma żadnego.

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa w Jasionowie
   • zsjasionow@op.pl
   • 134393700
   • 36-211 Jasionów 195
 • Galeria zdjęć

   brak danych